FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus

Frågorna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har varit högt uppe på dagordningen under relativt lång tid. Trots det fortsätter företagens problem med att hantera dessa risker uppdagas i media med aktiefall, avgångar och förtroendekriser som följd.

Hur kommer det sig?

FCG bedömer att företagen har gemensamma utmaningar kopplade till frågorna. Svårigheterna grundar sig dels i en dragkamp mellan regelverk, sunt risktagande, affärsnytta och en hållbar lönsamhet, dels i en kompetensbrist på området som tyvärr resulterar i otillräckliga analyser, bedömningar och åtgärder för att hantera riskerna.

Gemensamt för de uppmärksammade händelserna är också att förloppen hade kunnat förhindras.

Lösningen ligger, enligt FCG:s mening, i att företagen ändrar fokus på hur man ser på frågorna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Företagen bör gå från ett reaktivt angreppssätt, som syftar till att bocka av kraven i regelverket, till ett medvetet och proaktivt arbete med frågorna där regelefterlevnad nås genom god intern styrning, effektiv hantering och bearbetning av data samt en sund riskkultur.

Let's connect

FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus
I want an FCG expert to contact me about:
FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus FCG Executive Comment: Arbetet mot penningtvätt måste skifta fokus

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save