IFRS 17

Tidigare i höst höll FCG:s experter Simon Kristoferson och Moses Salci ett frukostseminarium om den nya standarden för värdering och redovisning av försäkringskontrakt.

Seminariet tog bl.a. upp bakgrunden till den nya standarden och ett antal grundläggande koncept. I fokus var dock själva värderingen och då inte minst enligt standardmodellen, den så kallade Building Block Approach (BBA). För att tydliggöra några effekter av den nya standarden presenterades även ett exempel.

Då skillnaderna mellan IFRS 4 och IFRS 17 är så pass stora kommer för många bolag ett omfattande arbete krävas för att:

  1. förstå de olika värderingsmodellerna;
  2. avgöra vilka som relevanta för bolagets affär;
  3. utreda vilka nya datakrav dessa medför samt
  4. implementera nya beräkningar och rapporteringsrutiner.

Baserat på detta rekommenderades bolagen att så snart som möjligt påbörja arbetet med att anpassa sig till den nya standarden.

Let's connect

IFRS 17 IFRS 17
I want an FCG expert to contact me about:
IFRS 17

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
IFRS 17 IFRS 17

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

IFRS 17 IFRS 17

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save