Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt

olofNews

Den planerade lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) skjuts fram till tidig vår 2019. Den efterföljande propositionen skjuts till senare under våren 2019. Lagändringarna beräknas kunna träda i kraft tidigast vid halvårsskiftet 2019.

Den nya tidplanen kan därmed sammanfattas enligt nedan:

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande tjänstepensionskassor kommer att få en förlängd övergångsperiod så att de i tid kan ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Lagförslaget för tjänstepensionsföretag är samordnat med den nya lagen för pensionsstiftelser, och beslut om lagrådsremisser för de båda förslagen kommer att fattas samtidigt. Slutsatsen skulle därmed kunna vara att även ikraftträdandet av lagändringarna för pensionsstiftelser skulle bli tidigast vid halvårsskiftet 2019, även om detta inte framgår av Finansdepartementets information.

För mer information, se här