Möt våra experter inom försäkringsjuridik!

olofNews

Inom FCG har vi flera konsulter som jobbar inom försäkringsbranschen med finansiell juridik och regelefterlevnad. Konsulterna arbetar både i uppdrag där Compliancefunktionen outsourcats till FCG och i olika typer av projekt, exempelvis vid implementering av nya och förändrade regelverk och i interimsuppdrag vid särskilda behov, så som vid föräldraledighet eller innan en tjänst tillsatts. Vi arbetar också med tillståndsansökningar och stöd i enskilda regelverksfrågor. Det kan handla om rapporteringsfrågor till Finansinspektionen eller enskilda frågor om styrdokument eller processer.

Interimstjänster

Möt vår kollega Minna-Linn Olofsson, som är jurist med särskild inriktning på försäkringsbranschen.

”Jag drivs av att skapa relationer genom det personliga mötet; för jag är övertygad om att en trevlig och förtroendefull miljö är den bästa utgångspunkten för att nå framgång, oavsett område i livet. På FCG arbetar vi aktivt för att vara tillgängliga och hjälpsamma. Våra kunder ska kunna lita på att vi, baserat på tillämpliga regelverk och praxis lämnar lämpliga och anpassade råd utifrån kundens specifika verksamhet och behov. Genom att säkerställa god intern styrning och kontroll bidrar vi från vårt håll till att företagen når sina mål, är långsiktigt hållbara och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Kundskydd är också något jag brinner för och något jag haft ett särskilt öga för i mina uppdrag. Vid implementering av regelverk, som exempelvis IDD eller regler om företagsstyrning i Solvens 2, är det viktigt att framhålla att reglerna i de flesta fall är sprungna ur ett behov av att på olika sätt stärka den enskilda kundens ställning. Om företagen implementerar reglerna om kundinformation, processer och rutiner på rätt sätt – och i rätt tid – leder det ofta till fördelar för företagen, såsom ökad effektivitet och konkurrenskraft samt mer framgångsrika produkter. I förlängningen stärker detta också deras varumärken. Min erfarenhet utifrån de projekt som jag har varit involverad i är att de företag som har bäst förutsättningar att lyckas väl på marknaden är de som prioriterar kundperspektivet och därmed får kundernas förtroende. Dessa företag brukar ha en god företagskultur, där strategier och värdeord genomsyrar alla led, inklusive marknadsföringen.”  

Läs mer här om vad vi inom Compliance Försäkring kan erbjuda dig som kund.

 

Outsourcing

Pia Thunell har lång erfarenhet som jurist och compliance officer i försäkringsbranschen och arbetar sedan tre år tillbaka som finansiell konsult på FCG.

”Det som lockade mig till livet som konsult var särskilt möjligheten att få komma i kontakt med och hjälpa flera olika typer av kunder i deras strävan att göra rätt. Att jag har tidigare erfarenhet från att ha arbetat med olika kundnära frågor på försäkringsbolag är en stor fördel när jag idag lämnar råd och stöd till olika typer av kunder, då jag har lätt att sätta mig in i olika kunders situationer och utmaningar. Många av mina kunduppdrag har varit och är hos små eller medelstora aktörer, som ibland kan ha vissa utmaningar att genomföra nya komplexa och omfattande regler. Det jag fokuserar mycket på i mina uppdrag är därför att hitta sätt att förenkla och tydliggöra det som verkar komplicerat. Med hjälp av olika kontroller och stödjande aktiviteter, som till exempel utbildningar inom olika regelområden, ger vi stöd och råd om vad vi från FCG anser vara en tillräcklig anpassning för just den enskilde kunden. På så sätt hjälper vi kunden och skapar ett mervärde på både kort och lång sikt.”

Läs mer om vårt erbjudande för outsourcing här

 

Myndighetsperspektivet

 Något som våra kunder uppskattar är att många av våra konsulter har arbetat på Finansinspektionen. Ida Hallander Selldén kommer närmast ifrån Finansinspektionen och arbetar sedan ett par år tillbaka som finansiell konsult på FCG.


”Jag brinner för att hjälpa finansiella företag att säkerställa en långsiktigt hållbar affär där god intern styrning och kontroll och regelefterlevnad är självklara delar. För att företagen ska kunna nå dit är det viktigt att ledningen tar frågorna på allvar och att företagen arbetar proaktivt med att bevaka nya och förändrade regelverk och analysera deras effekt för sin specifika verksamhet. Det är även ett affärskritiskt förhållningssätt på längre sikt. Att kontrollfunktionerna har en genomarbetad arbetsmetodik för att lyfta de risker som kan uppstå i verksamheten och att medarbetare på varje nivå har såväl resurser som kompetens för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt betyder också mycket. Jag motiveras av att hjälpa företagen analysera de regelverk som kan komma att påverka dem och av att hjälpa företagen följa exempelvis FI:s rekommendationer och arbetar därför aktivt med att stödja och utveckla företagens regulatoriska omvärldsbevakning.”

Läs mer om vårt erbjudande för regelverksbevakning här

 

FCG:s nyhetsbrev

”Jag har alltid varit intresserad av historia, samhälle och ekonomi. Att analysera och reflektera över pågående förändringar, särskilt mot bakgrund av historien, är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag drivs av att veta varför någonting sker och i mitt arbete undersöker jag gärna syftet med en viss lagändring eller förändring i samhället”, säger Simon Ask, konsult på FCG. Simon arbetar i huvudsak med tjänstepension och försäkring, där han ansvarar för de försäkringsrelaterade nyheterna i FCG:s nyhetsbrev.

”I arbetet med nyhetsbrevet får jag utlopp för mina intressen. Min uppgift är att ta mig an och bearbeta nyheter och förmedla dem på ett lättillgängligt och tydligt sätt. Samtidigt är det viktigt att se enskilda nyheter i ett sammanhang, att kunna förstå kontexten och ge en bakgrund till förändringen. Det tycker jag skapar mervärde för läsaren och våra kunder.”

Anmäl er till vårt nyhetsbrev här