FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner

Under hösten 2018 genomförde FI en undersökning om hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna efter ikraftträdandet av Solvens 2-regelverket. Undersökningen bestod av en webbaserad enkät, vilken ställdes ut till ett visst antal försäkringsföretag. Enkäten innehöll frågor om hur väl försäkringsföretagen integrerat funktionen för riskhantering, regelefterlevnad, internrevision samt aktuariefunktionen i sin företagsstyrning. Resultatet publicerades den 18 juni, och du finner det här.

FI har identifierat ett flertal brister i försäkringsföretagens organisationer, bland annat avseende processen för lämplighetsbedömning, vissa regelverkskrav som avser enskild funktion samt funktionernas beslutsfattande i grupperingar som berör den operativa verksamheten. FI framför att de kommer beakta de enskilda försäkringsföretagens svar inom ramen för sin löpande tillsyn. Under tiden uppmanas samtliga försäkringsföretag att se över sina organisationer i syfte att åtgärda bristerna.

Har ni införlivat de fyra centrala funktionerna på ett tillfredsställande vis i er organisation?

FCG har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har följt utvecklingen av såväl lagstiftning som branschpraxis noga. Vi erbjuder bland annat rådgivning, outsourcing och kan ge er en second opinion på hur väl ni har införlivat de centrala funktionerna i er organisation.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte!

Let's connect

FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner
I want an FCG expert to contact me about:
FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save