Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

Finansinspektionen har publicerat en rapport om försäkringsföretagens process för hantering av förmånsrättregister, vilken baseras på en enkätundersökning av 40 företag. Grunden för förmånsrätten vid konkurs av ett försäkringsföretag utgörs av ett särskilt register, vilket benämns förmånsrättsregister i Solvens 2-regelverket och skuldtäckningsregister i Solvens 1-regelverket.

Finansinspektionens generella bedömning är att försäkringsföretagen har en tillfredsställande hantering och kontroll av sina register. Företagen har fastställda styrdokument för hanteringen som löpande ses över. Det finns även processer och rutiner, och registret uppdateras löpande. De flesta företagen har även en oberoende funktion som granskar hanteringen av registret.

Finansinspektionen rekommenderar dock att företagen ytterligare kan stärka konsumentskyddet genom att säkerställa att registret ständigt är uppdaterat så att det vid varje tidpunkt visar de tillgångar företaget innehar för att täcka sina försäkringstekniska avsättningar. Dessutom kan företagen i större utsträckning fastställa en marginal för hur mycket värdet på tillgångarna ska överstiga de försäkringstekniska avsättningar samt fastställa i styrdokument vad som ska trigga en tätare uppföljning av registret.

För mer information om Finansinspektionens rapport, se här

FCG erbjuder tjänster inom hantering av förmånsrätt och skuldtäckning:

  • Utbildning, rådgivning och stöd avseende förmånsrätt och registerhållning
  • Översyn av styrdokument, såsom placeringsriktlinjer och försäkringstekniska riktlinjer
  • Översyn av processer och rutiner för registerhållning
  • Granskning av hantering av register.
  • Ta fram nyckeltal för att hålla ett övervärde i förhållande till försäkringstekniska avsättningar

Let's connect

Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister
I want an FCG expert to contact me about:
Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save