Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

I Finanstilsynets strategiplan for 2019-2022 er gjenopprettingsplaner et viktig omtalt tema. Dette vil i stor grad bli prioritert i årene fremover.

Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner sikrer ikke bare at virksomheter er compliant, men gir også virksomheter verdifull læring som kan brukes for å synliggjøre økonomisk stabilitet til eiere samt sikre bedre kontroll i tilfelle uforutsette hendelser oppstår.

Fra 1.januar 2019 trådte kravet om gjenopprettingsplaner i kraft jfr. Finansforetaksloven § 20.5 «Gjenopprettingsplan». Kravet gjelder for kredittforetak, banker, enkelte verdipapirforetak, holdingforetak og andre morselskap i finanskonsern hvor slike foretak inngår. I tillegg gjelder kravet for finansieringsforetak som inngår i finanskonsern.

Gjenopprettingsplanen skal angi mulige tiltak foretaket kan gjennomføre for å gjenopprette sin finansielle stilling når denne har blitt betydelig svekket. Planen skal inneholde fem hovedelementer

  • Sammendrag
  • Styring og forvaltning av planen
  • Strategisk analyse
  • Informasjons- og kommunikasjonsplan
  • Forberedende tiltak

Gjenopprettingsplanen skal oppdateres årlig, eller oftere hvis Finanstilsynet pålegger det, og når det har skjedd endringer i foretaket som nødvendiggjør endringer i planen.

FCG er eksperter på regeletterlevelse og risikostyring med solid erfaring fra arbeid med gjenopprettingsplaner og bistår gjerne din bedrift ved behov.

Let's connect

Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner
I want an FCG expert to contact me about:
Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save