Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier

Försäkringsbedrägerier påverkar inte bara försäkringsföretagens lönsamhet, utan hela samhället kan påverkas av dess effekter och försäkringstagare får betala en högre premie för att täcka förlusterna från bedrägliga försäkringsanspråk.

Försäkringsföretagen har de senaste åren blivit bättre på att upptäcka och förebygga bedrägerier, vilket FRISS visar i sin senaste Insurance Fraud Survey för 2018. Trots förbättringar sitter många försäkringsföretag fortfarande med manuella processer för att upptäcka försäkringsbedrägerier. Detta leder inte bara till resurskrävande processer utan även att risken ökar att felaktiga bedömningar genomförs på inkommande ärenden.

Insurance Fraud Survey för 2018 visar att försäkringsföretagen själva vill bli bättre på att upptäcka försäkringsbedrägerier genom bl a:

  • Användning av innovativa programvaror för att systematiskt upptäcka bedrägerier i realtid.
  • Ökad kunskapsöverföring mellan olika avdelningar.
  • Utbildning av personalen.
  • Följa upp och utvärdera KPI:er avseende bedrägeriförsök.
  • Informationsutbyte mellan försäkringsföretag.
  • Ökad support och engagemang från ledning.

Bedragarnas beteende förändras kontinuerligt vilket ställer höga krav på försäkringsföretagen att ständigt anpassa sina metoder och processer för att upptäcka framtida bedrägeriförsök.

Klicka här för mer information om Insurance Fraud Survey 2018 från FRISS.

FCG har lång erfarenhet av försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet ur såväl operativt som regulatoriskt perspektiv, och vi är specialister inom försäkringsbedrägerier och informationshantering. Vi kan med den kompetensen erbjuda ett kraftfullt stöd att förebygga och upptäcka försäkringsbedrägerier utifrån ett helhetsperspektiv.

Let's connect

Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier
I want an FCG expert to contact me about:
Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save