Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!

Finansiella företag är skyldiga att rapportera större innehav som exempelvis dotterbolag och andra ägarintressen. Rapporteringen ska göras årligen eller i samband med ändrade ägarförhållanden. Även uppgifter om regel- och klagomålsansvariga rapporteras här. Förändringar ska rapporteras löpande. Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni.

Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar och AIF-förvaltare, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och uppgifter om kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:14) och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av juridiska personer som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller föreskrifter.

Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen uppgifter om ägares kvalificerade innehav enligt bilagan.

Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni, samt så snart registrerade förhållande har ändrats.

Finansinspektionen beslutar om undantag från föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

De uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen, bör rapporteras via den tjänst som finns på myndighetens webbplats.

Vill du ha hjälp med att rapportera eller har frågor kring processen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Let's connect

Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen! Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!
I want an FCG expert to contact me about:
Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen! Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen! Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save