Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen

Finansinspektionen publicerade sin rapport Tillsynen av försäkringsföretagen den 6 november 2017. Fokus för Finansinspektionens tillsyn är att försäkringsföretagen ska ha tillräcklig kapitalstyrka, god intern styrning och god kontroll över sina risker.

Efter en granskning av rådande marknadsläge kommer Finansinspektionen fortsatt att bevaka hur det låga ränteläget påverkar försäkringsföretagens placeringsstrategier och riskhantering.

Finansinspektionen kommer vidare att bevaka hur försäkringsföretagen tillämpar reglerna om företagsstyrning, efter att myndigheten konstaterat ett flertal utmaningar som försäkringsföretagen behöver hantera. En sådan utmaning är kravet på oberoende i centrala funktioner, såsom funktionerna för regelefterlevnad, riskhantering, aktuarie och internrevision. I mindre försäkringsföretag kan även en och samma person inneha flera olika roller. Dessa företag behöver därför dokumentera hur oberoendet upprätthålls samt hur intressekonflikter identifieras och hanteras.

En annan viktig fråga är brister i försäkringsföretagens rapportering. Det ska finnas styrdokument som beskriver ansvar och processer för rapportering, vilka företagen sedan ska efterleva i praktiken. Finansinspektionen framhåller att styrelsen har det yttersta ansvaret för att rapporteringen håller hög kvalitet och för den interna kontrollen av rapporteringsprocesserna.

Finansinspektionen ser även ett behov av att försäkringsföretagen ser över hanteringen av IT-relaterade risker och att detta sker löpande.

För att läsa hela rapporten, se här

Let's connect

Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen
I want an FCG expert to contact me about:
Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save