Förslag till ny lag om försäkringsdistribution

Finansdepartementet publicerade idag den 2 juni en departementspromemoria (DS 2017:17) med ett förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen föreslås ersätta den tidigare lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Det nya lagförslaget har till stora delar sin grund i införandet av ett EU-direktiv om försäkringsdistribution i svensk rätt, dock innehåller det även delar som går utöver minimiregleringen i direktivet. Lagen är tillämplig på alla typer av aktörer som distribuerar försäkringar såsom försäkringsförmedlare och försäkringsföretag. Även andra typer av bolag som distribuerar försäkringsprodukter omfattas i stor omfattning, exempelvis resebyråer och biluthyrningsföretag. Avsikten med detta är ett ökat kundskydd och konkurrensneutralitet mellan olika aktörer.

Syftet med de nya reglerna är bl.a. att klargöra vilka regler som gäller för distribution av försäkring och de eventuella rådgivningstjänster som är kopplade till distributionen. Reglerna innehåller även nya bestämmelser kring distributörernas ersättningssystem och regler för produktgodkännande, produktkännedom samt nya och preciserade krav när det gäller kundinformation. Vidare skärps kraven på de bolag och fysiska personer som ska distribuera försäkringar. Finansinspektionen föreslås också få utökade verktyg för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda ikraft den 23 februari 2018.

Läs hela departementsskrivelsen här!

Let's connect

Förslag till ny lag om försäkringsdistribution Förslag till ny lag om försäkringsdistribution
I want an FCG expert to contact me about:
Förslag till ny lag om försäkringsdistribution

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Förslag till ny lag om försäkringsdistribution Förslag till ny lag om försäkringsdistribution

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Förslag till ny lag om försäkringsdistribution Förslag till ny lag om försäkringsdistribution

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save