Frukostseminarium inom FinCrime

Den ökade globaliseringen, utveckling av teknik och ökade uppmärksamheten mot finansiell brottslighet har lett till allt större ansvar för den finansiella marknadens aktörer. Från att endast vara de brottsutredande myndigheternas ansvar är det numera allas ansvar att aktivt arbeta för att motverka finansiell brottslighet.

Den 17 november 2016 höll FCG ett välbesökt frukostseminarium som belyste de ökade kraven på finansiella företag när det gäller att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, marknadsmissbruk, bedrägeri och korruption.

Våra experter Per Friberg och Therese Kock-Larsen förklarade förändringar som sker genom ny reglering på marknaden och även förändringar i tillvägagångssätt för de kriminella aktörerna inom de olika områdena. Konsekvenserna av att inte vidta korrekta åtgärder för företagen är ekonomiska förluster likväl minskat förtroende och negativa ryktesrisker. 

Under seminariet framfördes det att finansiella företag generellt brukar etablera processer och rutiner där dessa områden hanteras separat inom verksamheten. FCG påvisade under seminariet likheter i reglering och tillvägagångssätt för att bekämpa denna kriminalitet inom finansiella företag. Genom att samordna, eller i vart fall tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt, för finansiell brottlighet skulle företaget enklare kunna få en förståelse för verksamheten, införa anpassade rutiner och vidta korrekta åtgärder. Ett samlat angreppssätt kan istället möjliggöra en analys av hela bilden och väsentligt förbättra möjligheten att upptäcka och förhindra dessa brott.

Avslutningsvis framfördes information om hur finansiella företag praktiskt kan arbeta mot ett samlat angreppssätt för att bekämpa finansiell brottslighet.

Let's connect

Frukostseminarium inom FinCrime Frukostseminarium inom FinCrime
I want an FCG expert to contact me about:
Frukostseminarium inom FinCrime

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Frukostseminarium inom FinCrime Frukostseminarium inom FinCrime

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Frukostseminarium inom FinCrime Frukostseminarium inom FinCrime

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save